Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

2. Consument: natuurlijke persoon, al dan niet in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met Fotografie Ploeg.

3. Dag: kalenderdag.

4. Materiële gegevensdrager: een tastbaar opslagmedium, waarop gegevens opgeslagen worden of kunnen worden opgeslagen.

5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

6. Fotografie Ploeg: de onderneming die producten en diensten op afstand en cursussen op locatie  aan consumenten aanbiedt.

7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Fotografie Ploeg, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd bestelsysteem via de website.

8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

9. Website: alle websites van Fotografie Ploeg – www.fotografieploeg.nlcursist.fotografieploeg.nlwww.fotocursusonline.nl en alle toekomstige websites van Fotografie Ploeg.

2. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fotografie Ploeg en op elke tussen Fotografie Ploeg en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Fotografie Ploeg aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

3. Fotografie Ploeg bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Fotografie Ploeg deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.

4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Fotografie Ploeg, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Fotografie Ploeg het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Indien een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden vernietigd worden of nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3. ONTBINDINGSRECHT

1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product, door consument of door een vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.

2. Consument kan een dienstovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden, tenzij consument uitdrukkelijk afziet van dit ontbindingsrecht. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.

4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Fotografie Ploeg geretourneerd te worden, conform de door de Fotografie Ploeg verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.

6. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Fotografie Ploeg te melden. Fotografie Ploeg verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.

7. Fotografie Ploeg vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

8. Indien het product beschadigd bij Fotografie Ploeg is aangekomen, is het Fotografie Ploeg toegestaan de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het aan de consument te vergoeden bedrag.

9. Indien consument een aankoop retourneert waarbij een voucher en/of cadeaubon is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting terugbetaald. Het voordeel dat met de voucher en/of cadeaubon is verkregen vervalt.

4. UITSLUITING ONTBINDINGSRECHT

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor:

a. Producten die door Fotografie Ploeg tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, waaronder, doch niet uitsluitend, boeken die op verzoek van consument gesigneerd zijn;

c. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Fotografie Ploeg geen invloed heeft;

d. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële gegevensdrager, maar alleen wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn ontbindingsrecht verliest.

e. Dienstovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn ontbindingsrecht verliest zodra Fotografie Ploeg de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

f. Workshops en andere overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als hiervoor een bepaalde datum of periode van uitvoering is overeengekomen.

5. LEVERING

1. Als plaats van levering geldt het adres dat partijen zijn overeengekomen, althans het adres dat consument aan Fotografie Ploeg als leveringsadres heeft kenbaar gemaakt, via het daartoe geschikte formulier binnen het bestelproces.

2. Fotografie Ploeg zal fysieke producten uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Fotografie Ploeg zal tijdig melding maken van vertraging in de levering.

3. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door consument vooraf aangewezen derde.

4. Digitale inhoud wordt gepersonaliseerd geleverd en mag, behoudens beperkingen bij de wet gesteld, niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden of aan derden ter beschikking worden gesteld.

5. Levering van digitale inhoud geschiedt online via een downloadmogelijkheid. Er is sprake van levering zodra consument de downloadlink heeft ontvangen. Consument heeft één maand de mogelijkheid de digitale inhoud, via de daartoe verstrekte link, te downloaden. Na deze periode worden extra kosten in rekening gebracht voor het opnieuw beschikbaar stellen van het te downloaden product.

6. Levering van diensten geschiedt op de wijze zoals aangegeven in de webwinkel van Fotografie Ploeg, waaronder maar niet uitsluitend door in te loggen op de website.

7. Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, kunnen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

8. Indien de workshop, cursus of dienst niet op de overeengekomen datum doorgang kan vinden door of vanwege Fotografie Ploeg, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal consument de reeds betaalde vergoeding terugbetaald krijgen.

9. Fotografie Ploeg is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, geleden door consument, wegens het niet nakomen van de overeenkomst door Fotografie Ploeg.

6. TOEGANG TOT DE WEBSITE

1. Duurovereenkomsten, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd middels de website van Fotografie Ploeg.

2. De toegang tot deze website is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met derden.

3. De digitale inhoud is online in te zien en te bekijken, maar mag niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. De digitale inhoud mag niet, op welke manier dan ook, gedeeld worden met derden.

4. Fotografie Ploeg garandeert geen bepaalde uptime van de website. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn op de door de consument gewenste website. Consument heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de website, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft.

7.WORKSHOPS / CURSUSSEN

1. Een workshop/cursus vindt plaats op de daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats.

2. Workshops/cursussen kunnen tot twee weken voor de overeengekomen uitvoerdatum, door Fotografie Ploeg van plaats en datum gewijzigd worden. Deelnemers aan de workshop kunnen in dat geval gratis annuleren tot 5 dagen na mededeling van Fotografie Ploeg over de verandering van plaats of datum.

3. Indien Fotografie Ploeg wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de workshop op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal Fotografie Ploeg dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan de deelnemers. Fotografie Ploeg zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie bekendmaken aan de deelnemers.

4. Wijziging van plaats of datum geeft de deelnemer aan de workshop/cursus geen recht op restitutie van reeds betaalde, tenzij voor deelnemer blijvend onmogelijk is geworden om deel te nemen aan de workshop.

5. Annulering door de consument vier weken voor aanvang van de Workshop/Cursus is kosteloos. Tot twee weken voor aanvang is 50% verschuldigd van de totale som. Daarna is restitutie niet mogelijk.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Fotografie Ploeg is rechthebbende van alle door haar vervaardigde werken van intellectuele eigendom, waaronder doch niet uitsluitend de werken die geleverd worden, tijdens de workshop/cursus getoond of geleverd worden of die via de website te zien zijn. Consument mag daarom de werken van Fotografie Ploeg niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie Ploeg.

2. Voor zover Fotografie Ploeg niet de rechthebbende is van de werken, heeft zij hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

3. Ebooks zijn beveiligd en gepersonaliseerd en mogen niet geprint worden, noch niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze gedeeld worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van een ebook.

4. Consument mag aantekeningen maken van de cursus, workshop of andere dienst. Het is niet toegestaan om opnames, bijvoorbeeld door middel van foto’s, video’s en/of geluidsopnames, te maken van de inhoud van de cursus, workshop of andere dienst.

5. De door Fotografie Ploeg voor de cursus, workshop of andere dienst, ter beschikking gestelde lesmaterialen en samenvattingen daarvan mogen door consument uitdrukkelijk niet openbaar gemaakt en verveelvoudigd worden en niet gedeeld worden met derden.

6. Indien consument niet aan de licentie uit dit artikel voldoet en het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Fotografie Ploeg schendt, is consument, naar keuze van Fotografie Ploeg, danwel de werkelijke schade, danwel ter vervangende schadevergoeding €1000,- per dag en per inbreuk met een maximum van €80.000,- aan Fotografie Ploeg verschuldigd.

9. PORTRETRECHT

1. Foto’s die door Fotografie Ploeg of een derde, tijdens de cursus, workshop of andere dienst gemaakt worden, waar consument herkenbaar op afgebeeld is, mag zonder voorafgaande toestemming door Fotografie Ploeg gebruikt worden ter promotie van de dienst, waaronder maar niet uitsluitend voor advertenties, interviews en artikelen op websites en (social media) platformen van Fotografie Ploeg en derden.

10. PRIVACY

1. De privacy- en cookieverklaring van Fotografie Ploeg is van overeenkomstige toepassing.

2. Ten behoeve van het leveren van de producten en diensten en het verbeteren van de diensten en de website, wordt door Fotografie Ploeg gegevens van consument verzameld en verwerkt.

3. Fotografie Ploeg verzamelt ten minste de door consument ter beschikking gestelde gegevens, waaronder naam en e-mailadres en het gedrag van consument, nadat deze op de website is ingelogd.

4. Fotografie Ploeg verzamelt tevens de door consument voor de diensten of digitale inhoud gebruikte IP-adressen, om zodoende te kunnen monitoren of consument derden geen ongeautoriseerde toegang zal verschaffen tot de website.

5. Consument dient akkoord te gaan met het gebruik van cookies door Fotografie Ploeg, ten behoeve van de bestelling, het volgen van een online cursus of anderszins om het leveren van diensten door Fotografie Ploeg mogelijk te maken en toegang tot de website beschikbaar te houden.

6. Consument heeft het recht de toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken, het recht om diens gegevens in te zien, het recht om gegevens te wijzigen of aan te vullen, het recht om gegevens te wissen en het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook heeft consument het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van gegevens. Consument kan hiertoe per e-mail een verzoek indienen bij Fotografie Ploeg.

11. BETALING

1. Fotografie Ploeg mag consument niet verplichten het volledige bedrag vooruit te voldoen. Indien consument maximaal 50% van het verschuldigde bedrag achteraf wenst te voldoen, zal Fotografie Ploeg hiertoe een factuur opmaken.

2. Consument zal het verschuldigde bedrag voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum.

3. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fotografie Ploeg te melden.

4. Indien consument niet op tijd betaalt, zal consument een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien consument ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

12. VOUCHERS EN CADEAUBONNEN

1. Fotografie Ploeg kan gebruik maken van cadeaubonnen en vouchers, al dan niet uitgegeven door derden.

2. Fotografie Ploeg biedt consument tegen inlevering van de voucher en/of cadeaubon eenmalig het op de voucher en/of cadeaubon vermelde voordeel of tegoed.

3. Op vouchers en/of cadeaubonnen uitgegeven door derden, zijn de voorwaarden van deze derde die ten tijde van het afnemen van de voucher en/of cadeaubon aan de consument ter hand zijn gesteld, van overeenkomstige toepassing.

4. Consument dient alle gevraagde gegevens van de voucher en/of cadeaubon in te vullen op de daartoe bestemde velden op de website van Fotografie Ploeg.

5. Vouchers en/of cadeaubonnen zijn een jaar geldig, tenzij anders vermeld.

6. Vouchers en/of cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten/diensten dan hetgeen op de voucher en/of cadeaubon vermeld.

7. Vouchers en/of cadeaubonnen kunnen maar 1 keer worden gebruikt en moet in 1 keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen.

8. Consument kan een voucher en/of cadeaubon nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken, bijvoorbeeld om ná aankoop van een product en/of dienst alsnog de voucher en/of cadeaubon op die aankoop te willen gebruiken.

9. Wanneer fouten aan het licht komen in de manier waarop het voordeel of tegoed op de voucher en/of cadeaubon wordt toegekend of verrekend, waaronder tevens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door Fotografie Ploeg ongewenste effecten, is Fotografie Ploeg gerechtigd, bepaalde vouchers en/of cadeaubonnen op te schorten of in zijn geheel in te trekken. In dat geval zullen de rechten van consument die te goeder trouw de betreffende vouchers en/of cadeaubonnen wil gebruiken naar eigen inzicht van Fotografie Ploeg behandeld gecompenseerd worden.

13. AANSPRAKELIJKHEID

1. Fotografie Ploeg kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

2. De aansprakelijkheid van Fotografie Ploeg is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Fotografie Ploeg voor de dienst of het product heeft ontvangen.

3. Fotografie Ploeg is niet aansprakelijk voor aankopen die consument bij een derde doet, ook niet wanneer consument op deze derde is gewezen via een (affiliate) link op de website van Fotografie Ploeg.

4. Fotografie Ploeg is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.

5. Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Fotografie Ploeg in de laatste zes maanden van consument voor haar werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft ontvangen.

6. Fotografie Ploeg is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Fotografie Ploeg is uitgegaan van, door of vanwege consument, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. Fotografie Ploeg is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door consument.

8. Fotografie Ploeg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van consument, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Fotografie Ploeg.

9. Fotografie Ploeg heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van consument ongedaan te maken.

10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fotografie Ploeg.

14. KLARNA – ACHTERAF BETALEN

Fotografie Ploeg biedt de mogelijkheid om middels Klarna achteraf te betalen. Klarna heeft hiervoor aparte privacy policy welke te vinden zijn op: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy

Contactgegevens

Fotografie Ploeg Benelux B.V.
Industrieweg 1b
3361 HJ Sliedrecht

T  (085) 30 15 708
M (06) 34 83 09 72
E info@fotografieploeg.nl